El feminisme

És un moviment polític i social, una teoria política i una perspectiva filosòfica que postula el «principi d'igualtat de drets de la dona i...

LA SINDICATURA DE COMPTES

Com s’indica a la mateixa web de la institució, en la qual podeu ampliar tota la informació necessària: https://www.sindicom.gva.es/ La Sindicatura de Comptes de la Comunitat...

Inversions socialment sostenibles

S'entén com a inversió sostenible o inversió socialment responsable aquella que tenen en compte tant criteris financers tradicionals, com la rendibilitat i el risc,...

El delicte de prevaricació

És un delicte especial que no tothom pot cometre. Ve regulat en l'article 404 del vigent Codi Penal, en els següents termes: “ A l'autoritat o...

EL SINDIC DE GREUGES

El Síndic de Greuges és el defensor del poble de la Comunitat Valenciana. La seua seu està a Alacant. La figura del Síndic de Greuges...

Els acords entre l’Estat espanyol i la Santa Seu de 1979

Són quatre acords signats pel Govern d'Espanya i la Santa Seu el 3 de gener de 1979 mitjançant els quals es va reformar el...

Els delictes urbanístics

Es pretén castigar la urbanització, construcció o edificació, no autoritzable duta a terme sobre sòl especialment protegit, o sobre sòl no urbanitzable comú. El...

Diagramas de Gantt

El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de...

EL RECURS D’INCONSTITUCIONALITAT

Es troba regulat a l'article 161 i 162 de la Constitució, i en els articles 27 a 34 de la Llei orgànica 2/1979, del...

La presó permanent revisable

És la màxima pena privativa de llibertat a Espanya actualment vigent. S'aplica en els delictes de crims de lesa humanitat, assassinat del rei d'Espanya o...