LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL

357
24-05-2015 la laguna votaciones municipales 2015

La Junta Electoral Central és l’òrgan superior de l’Administració Electoral. Té caràcter permanent i seu en el Congrés dels Diputats a Madrid.

Es designa en els noranta dies següents a la sessió constitutiva del Congrés dels Diputats i està composta per:

• Huit Vocals Magistrats del Tribunal Suprem, designats mitjançant insaculació pel Consell General del Poder Judicial.
• Cinc Vocals Catedràtics de Dret o de Ciències Polítiques i Sociologia, en actiu, designats a proposta conjunta dels partits, federacions, coalicions o agrupacions d’electors amb representació en el Congrés dels Diputats.

Els Vocals són nomenats per Reial decret i continuen en el seu mandat fins a la presa de possessió de la nova Junta Electoral Central a l’inici de la següent Legislatura.

Aquests trien, d’entre els Vocals d’origen judicial, al President i al Vicepresident de la Junta en la sessió constitutiva. El Secretari de la Junta Electoral Central és el Secretari General del Congrés dels Diputats i el Director de l’Oficina del Cens Electoral participa amb veu i sense vot en la Junta Electoral Central.

Les funcions que, en compliment de la seua fonamental missió de vetlar per la transparència i objectivitat del procés electoral, desenvolupa la Junta Electoral Central, són, entre altres, les següents:

            • Dirigir i supervisar l’actuació de l’Oficina del Cens Electoral.

• Informar els projectes de disposicions que en el relacionat amb el cens electoral es dicten en desenvolupament i aplicació de la present Llei.

• Cursar instruccions d’obligat compliment a les Juntes Electorals Provincials i, en el seu cas, de Comunitat Autònoma.

• Resoldre amb caràcter vinculant les consultes que li eleven les Juntes Provincials i, en el seu cas, les de la Comunitat Autònoma.

• Revocar d’ofici en qualsevol temps o, a instàncies de part interessada, dins dels terminis previstos en l’article 21 d’aquesta Llei, les decisions de les Juntes Electorals Provincials i, en el seu cas, de Comunitat Autònoma, quan s’oposen a la interpretació de la normativa electoral realitzada per la Junta Electoral Central.

• Unificar els criteris interpretatius de les Juntes Electorals Provincials i, en el seu cas, de Comunitat Autònoma en l’aplicació de la normativa electoral.

• Aprovar a proposta de l’Administració de l’Estat o de les Administracions de les Comunitats Autònomes els models d’actes de constitució de Meses electorals, d’escrutini de sessió, d’escrutini general i de proclamació d’electes. Tals models hauran de permetre l’expedició instantània de còpies de les actes, mitjançant documents autocopiatius o altres procediments anàlegs.

• Resoldre les queixes, reclamacions i recursos que se li dirigisquen, d’acord amb la present Llei o amb qualsevol altra disposició que li atribuïsca aqueixa competència.

• Vetlar pel compliment de les normes relatives als comptes i a les despeses electorals per part de les candidatures durant el període comprés entre la convocatòria i el centèsim dia posterior a la celebració d’eleccions.

• Exercir potestat disciplinària sobre totes les persones que intervinguen amb caràcter oficial en les operacions electorals.

• Corregir les infraccions que es produïsquen en el procés electoral sempre que no siguen constitutives de delicte i imposar multes fins a la quantia màxima prevista en aquesta Llei.

• Expedir les credencials als Diputats, Senadors, Diputats Provincials i Consellers insulars en cas de vacant per defunció, incapacitat o renúncia, una vegada finalitzat el mandat de les Juntes Electorals Provincials i de Zona. Podem obtindre més informació a la web oficial de la institució http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/inicio