El delicte de malversació

212

És un delicte especial que no tothom pot cometre.

Ve regulat en l’article 432 del vigent Codi Penal, en els següents termes:

“ 1. L’autoritat o funcionari públic que cometera el delicte de l’article 252 -administració deslleial- sobre el patrimoni públic, serà castigat amb una pena de presó de dues a sis anys, inhabilitació especial per a càrrec o ocupació pública i per a l’exercici del dret de sufragi passiu per temps de sis a deu anys.

2. S’imposarà la mateixa pena a l’autoritat o funcionari públic que cometera el delicte de l’article 253 -apropiació indeguda- sobre el patrimoni públic.

3. S’imposaran les penes de presó de quatre a huit anys i inhabilitació absoluta per temps de deu a vint anys si en els fets a què es refereixen els dos números anteriors haguera concorregut alguna de les circumstàncies següents:

a) s’hauria causat un greu mal o entorpiment al servei públic, o

b) el valor del perjudici causat o dels béns o efectes apropiats excedira de 50.000 euros.

Si el valor del perjudici causat o dels béns o efectes apropiats excedira de 250.000 euros, s’imposarà la pena en la seua meitat superior, podent-se arribar fins a la superior en grau.”

Podem destacar les característiques del delicte de la següent forma:

•          L’acte es comet amb dol, amb l’objectiu d’obtindre un benefici.

•          El subjecte és un funcionari públic, autoritat o persona contemplada en l’article 435 del Codi Penal.

•          Qui comet el delicte ha de tindre competència sobre el patrimoni públic.

•          Els diners malversats pertany al patrimoni públic.

•          En el delicte es produeix una administració deslleial, un abús d’autoritat o una apropiació indeguda del patrimoni de l’Administració Pública.

Es poden visualitzar diferents accions que es duen a terme per a cometre el delicte.

•          Administració deslleial (article 432.1 CP): s’autoritzen o desvien els recursos públics per a un fi diferent al dels quals corresponen a l’administració.

•          Apropiació indeguda (article 432.2 CP): els fons públics són apropiats per al benefici d’un particular.

•          Comptabilitat falsejada (article 433 bis CP): els documents comptables o financers són falsificats amb l’objectiu de generar un perjudici al patrimoni públic.

A més, es preveu la responsabilitat per a altres persones particulars i jurídiques:

1.         Es denomina malversació impròpia la malversació comesa per particulars que no compleixen un rol de funcionari o autoritat. Aquests supòsits es donen amb persones que:

•          Ostenten la responsabilitat de fons o rendes de l’Administració Pública.

•          Són els depositaris de fons públics o cabals depositaris amb una designació legal.

•          Tenen la funció de ser depositaris d’altres béns o diners que han sigut embargats, segrestats o depositats per les autoritats públiques.

2.         A partir de l’any 2019 les persones jurídiques hauran de respondre pels delictes de malversació que s’hagen produït en el seu si.