El delicte de prevaricació

100

És un delicte especial que no tothom pot cometre.

Ve regulat en l’article 404 del vigent Codi Penal, en els següents termes:

“ A l’autoritat o funcionari públic que, sabent la seua injustícia, dictara una resolució arbitrària en un assumpte administratiu se li castigarà amb la pena d’inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic i per a l’exercici del dret de sufragi passiu per temps de nou a quinze anys.”

Podem assenyalar com a característiques del delicte, les següents:

1.         Prevaricar consisteix a dictar una resolució arbitrària sabent la injustícia d’aquesta.

2.         Com a pressupost necessari perquè es desencadene aquesta conducta, ha d’existir una resolució administrativa, siga expressa o siga tàcita. Ha d’haver-hi un acte administratiu que continga una declaració de voluntat o algun altre tipus de contingut.

3.         L’arbitrarietat ha de ser greu i objectiva, suposant una incompatibilitat notòria i manifesta entre la resolució i el que establisca l’Ordenament Jurídic. Aquesta contradicció ha de ser grollera, notable, flagrant, clamorosa, o que desborde la legislació vigent.

4.         La resolució arbitrària ha de ser dictada sabent la seua injustícia. S’ha de tindre consciència i voluntat de dictar una resolució arbitrària. S’exclou per tant la punibilitat de resolucions injustes que hagueren sigut dictades per imprudència, negligència, o fins i tot quan s’hagueren redactat amb dol, però no directe o de primer grau.

5.         Encara que no sol ser molt comú, no es pot excloure la naturalesa *omisiva del delicte de prevaricació.