Els delictes urbanístics

174

Es pretén castigar la urbanització, construcció o edificació, no autoritzable duta a terme sobre sòl especialment protegit, o sobre sòl no urbanitzable comú. El bé jurídic protegit amb la legislació penal vigent, és el poder potenciar la utilització racional del sòl com a recurs natural limitat i l’adequació del seu ús a l’interés general.

Entendrem millor la definició si desenvolupem el contingut dels conceptes anteriorment assenyalats: urbanització (creació de les infraestructures i dotacions públiques sobre parcel·les aptes per a l’edificació: voreres, clavegueram, aigua, il·luminació, …); construcció (obra d’escassa senzillesa i tècnica: murs, tanques, rafals, …); edificació (obra de caràcter permanent amb finalitats residencials, administratius, docents, …: com a naus, habitatges, …); no autoritzable (que no té autorització ni per les seues circumstàncies jurídiques és susceptible d’autoritzar-se); sòl especialment protegit (com a viaris, zones verdes, béns de domini públic, llocs d’interés paisatgístic, ecològic, artístic, …); sòl no urbanitzable comú (aquell que està exclòs per la normativa o el desenvolupament i planejament urbanístic de qualsevol procés urbanitzador o constructiu).

Es tracta d’un delicte especial propi, ja que només poden ser autors els promotors (els qui impulsen, programen o financen les obres d’edificació per a la seua posterior alienació a tercers), constructors (els qui sumen contractualment davant el promotor el compromís d’executar les obres en què consisteix el projecte edificatori) o tècnics directors (arquitectes, aparelladors, …).

És un delicte dolós, per tant, l’autor ha de conéixer que no està autoritzat per a la realització de la construcció o edificació, i la naturalesa del sòl. Si bé cal apreciar error en la conducta de l’encausat, el mateix no es produirà quan tinga consciència del que és un actuar contrari a dret, i la il·licitud siga notòriament evident.

A més de l’oportuna condemna a pena de presó i multa, cal imposar també la inhabilitació especial per a professió o ofici, i mesures accessòries (com la demolició de l’obra a càrrec de l’autor i reposició de la realitat física alterada al seu estat originari, i el decomís dels guanys provinents del delicte efectuat).