Tractat de Procediment Administratiu Comú i Règim Jurídic Bàsic del Sector Públic. Ed. Tirant lo Blanch. 2017

192

Aquesta obra, en la qual participen més de cinquanta autors especialistes en la matèria, analitza les novetats que representen les lleis 39/2015, del Procediment Administratiu Comú, i 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, sense limitar-se al tenor literal dels preceptes, sinó buscant a més un triple objectiu:

  • Compilar el coneixement existent en matèria de procediment administratiu i règim jurídic bàsic de les Administracions públiques, oferint als operadors jurídics una síntesi de l’enorme producció científica que ha vingut pronunciant-se sobre aquests temes, i seleccionat també la jurisprudència més significativa que s’ha de conéixer en cada qüestió.
  • Analitzar categories que no apareixen expressament en les lleis, però constitueixen el substrat sobre el qual s’assenta la legislació: el repartiment competencial, la potestat administrativa, el concepte i les classes d’actes administratius, la teoria general de la seua validesa i invalidesa, el concepte de procediment administratiu
  • Enfilar de manera harmònica i lineal l’anàlisi de la matèria objecte d’estudi, i en particular de l’administració electrònica en els esquemes clàssics del Dret administratiu, mitjançant una estructura sistemàtica que la vertebra de manera lògica i coherent, agrupant-la en blocs temàtics que pretenen ordenar les previsions legals per a facilitar una comprensió total de les institucions, del seu encaix sistemàtic i del seu règim jurídic.

Com se’ns diu a la presentació del llibre, una obra indispensable per a conèixer en profunditat les matèries que abasta, amb una aproximació que serà d’indubtable ajuda per a tots els operadors jurídics: tant els estudiosos del Dret, com els qui es veuen implicats en la seua aplicació diària.