16/12/2021. El Congrés dels Diputats aprova definitivament la Llei de l’Ingrés Mínim Vital

106

El Congrés dels Diputats ha aprovat definitivament la Llei de l’Ingrés Mínim Vital (IMV). D’aquesta manera, la norma conclou el tràmit parlamentari, certificant la seguretat jurídica de la normativa, ja que fins ara es regia pel Reial decret llei 20/2020.

En el tràmit parlamentari, s’han introduït millores que s’aplicaran a partir de la seua entrada en vigor. Una d’elles és el complement d’ajuda a la infància, que arribarà als beneficiaris de la prestació amb menors a càrrec, però també a altres famílies de rendes baixes, ja que s’elevaran els llindars de renda garantida i patrimoni establits per a cada tipologia de llar.

En concret, aquest complement serà de 100 euros per llar al mes en el cas de xiquets de 0 a 3 anys; de 70 euros al mes per cada xiquet entre 3 i 6 anys i de 50 euros al mes per cada menor d’entre 6 i 18 anys i el rebran les llars que complisquen dos requisits: aquells que no superen el 300% de la renda garantida de l’IMV per a la seua mena de llar i que no superen el 150% del llindar de patrimoni corresponent a la seua mena de llar. És a dir, ho cobraran els actuals perceptors de l’IMV amb menors al seu càrrec i altres llars de rendes baixes, però no en pobresa extrema.

A més, s’han introduït millores per a ampliar la cobertura de col·lectius especialment vulnerables, com els joves que han estat sota la tutela de les entitats públiques.

També s’han igualat les condicions de les famílies monoparentals amb quatre o més fills o menors a càrrec; les persones amb discapacitat (superior al 65%) rebran un complement del 22% per a la unitat de convivència i, finalment, s’ha exceptuat del còmput de rendes les prestacions que reben les persones per dependència i les prestacions o subsidis per desocupació.

També es facilita l’accés a través d’altres mesures, com la reducció del termini d’antiguitat de la unitat de convivència de 12 a 6 mesos per a accedir a la prestació. En el cas dels titulars menors de 30 anys, s’ha rebaixat de 3 a 2 anys el requisit d’acreditació de vida independent per a sol·licitar la prestació.

Entre les millores, s’ha convertit en permanent la possibilitat de sol·licitar la prestació amb els ingressos de l’any en curs i s’han elevat els llindars de renda i patrimoni per a aquests casos, amb la finalitat que l’IMV siga més sensible a les situacions de pobresa sobrevinguda.

Es pot ampliar informació seguint aquest enllaç

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/inclusion/Paginas/2021/161221-imv_congreso.aspx